Công khai ngân sách Huyện Đông Anh

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
I Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
1 Cân đối ngân sách huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 69/CK-NSNN 789 18/12/2020

26-DT-2021-N-B69-TT343-01.xlsx

2 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 71/CK-NSNN 789 18/12/2020

26-DT-2021-N-B71-TT343-01.xlsx

3 Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 72/CK-NSNN 789 18/12/2020

26-DT-2021-N-B72-TT343-01.xlsx

4 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 75/CK-NSNN 789 18/12/2020

26-DT-2021-N-B75-TT343-01.xlsx

5 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 76/CK-NSNN 789 18/12/2020

26-DT-2021-N-B76-TT343-01.xlsx

6 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 77/CK-NSNN 789 18/12/2020

26-DT-2021-N-B77-TT343-01.xlsx

7 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 78/CK-NSNN 789 18/12/2020

26-DT-2021-N-B78-TT343-01.xlsx

8 Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021 (Năm) 2021 - 789 18/12/2020

26-DT-2021-N--TT343-01.pdf

II Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định
1 Cân đối ngân sách huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 81/CK-NSNN 9272 31/12/2020

26-DT-2021-N-B81-TT343-01.pdf

26-DT-2021-N-B81-TT343-01.xlsx

2 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 83/CK-NSNN 9272 24/12/2020

26-DT-2021-N-B83-TT343-01.xlsx

3 Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 84/CK-NSNN 9272 24/12/2020

26-DT-2021-N-B84-TT343-01.xlsx

4 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 87/CK-NSNN 9272 24/12/2020

26-DT-2021-N-B87-TT343-01.xlsx

5 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 88/CK-NSNN 9272 24/12/2020

26-DT-2021-N-B88-TT343-01.xlsx

6 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 89/CK-NSNN 9272 24/12/2020

26-DT-2021-N-B89-TT343-01.xlsx

7 Dự toán cho bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 90/CK-NSNN 9272 24/12/2020

26-DT-2021-N-B90-TT343-01.xlsx

III Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, năm)
1 Quý
2 6 tháng
3 9 tháng
4 Năm
IV Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn
V Công khai số liệu Dự toán ngân sách
VI
VII Báo cáo tình hình thực hiện công khai