Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
Ban lãnh đạo Trung tâm
Họ và tên : Hoàng Tuân
Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ :
Điện thoại : 024.3824 8989 (máy lẻ: 200)
Email: hoangtuan_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Họ và tên : Đào Thị Hoài
Chức vụ : Phó phòng
Địa chỉ :
Điện thoại : 024.3824 8989 (số máy lẻ: 202)
Email: daothihoai_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :
Phòng Nghiệp vụ Mua sắm tài sản
Họ và tên : Lê Thị Mai Hương
Chức vụ : Trưởng phòng
Địa chỉ :
Điện thoại : 024.3824 8989 (số máy lẻ: 201)
Email: lethimaihuong_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :

Khả năng đáp ứng thông tin của website