Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
Ban lãnh đạo Chi cục
Họ và tên : Hà Quý Sáng
Chức vụ : Chi cục trưởng
Địa chỉ : Khu liên cơ - 258 Võ Chí Công - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : 0906290671
Email: haquysang_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :
Họ và tên : Hoàng Đình Tiến
Chức vụ : Phó chi cục trưởng
Địa chỉ :
Điện thoại :
Email: hoangdinhtien_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :
Phòng Tài chính doanh nghiệp 1
Họ và tên : Đặng Thanh Vân
Chức vụ : Trưởng phòng
Địa chỉ :
Điện thoại : 024.3824 8989 (số máy lẻ: 191)
Email: dangthanhvan_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :
Phòng Tài chính doanh nghiệp 2
Họ và tên : Trần Bích Hồng
Chức vụ : Trưởng phòng
Địa chỉ :
Điện thoại : 024.3824 8989 (số máy lẻ: 192)
Email: tranbichhong_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :
Phòng Tài chính doanh nghiệp 3
Họ và tên : Dương Thị Minh Đức
Chức vụ : Phó trưởng phòng phụ trách
Địa chỉ : Khu liên cơ- 258 Võ Chí Công - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024.3824 8989 (số máy lẻ: 193)
Email: duongthiminhduc_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :

Khả năng đáp ứng thông tin của website