HUYỆN ỨNG HOÀ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
I Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
II Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định
1 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (Năm) 2021 Biểu số 82/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B82-TT343-01.pdf

2 Cân đối ngân sách huyện (Năm) 2021 Biểu số 81/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B81-TT343-01.pdf

3 Dự toán thu ngân sách nhà nước (Năm) 2021 Biểu số 83/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B83-TT343-01.pdf

4 Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi (Năm) 2021 Biểu số 84/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B84-TT343-01.pdf

5 Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (Năm) 2021 Biểu số 85/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B85-TT343-01.pdf

6 Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (Năm) 2021 Biểu số 86/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B86-TT343-01.pdf

7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (Năm) 2021 Biểu số 87/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B87-TT343-01.pdf

8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (Năm) 2021 Biểu số 88/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B88-TT343-01.pdf

9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (Năm) 2021 Biểu số 89/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B89-TT343-01.pdf

10 Dự toán cho bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã (Năm) 2021 Biểu số 90/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B90-TT343-01.pdf

11 Dự toán cho chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (Năm) 2021 Biểu số 91/CK-NSNN 1305 28/12/2020

38-DT-2021-N-B91-TT343-01.pdf

III Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, năm)
1 Quý
2 6 tháng
3 9 tháng
4 Năm
IV Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn