HUYỆN MỸ ĐỨC - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
I Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
1 Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng cơ quan, tổ chức (Năm) 2021 Biểu số 74/CK-NSNN 1552/BC-TCKH 11/01/2021

37-DT-2021-N-B74-TT343-01.pdf

2 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (Năm) 2021 Biểu số 75/CK-NSNN 1552/BC-TCKH 11/01/2021

37-DT-2021-N-B75-TT343-01.pdf

3 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (Năm) 2021 Biểu số 76/CK-NSNN 1552/BC-TCKH 11/01/2021

37-DT-2021-N-B76-TT343-01.pdf

4 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (Năm) 2021 Biểu số 79/CK-NSNN 1552/BC-TCKH 11/01/2021

37-DT-2021-N-B79-TT343-01.pdf

5 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (Năm) 2021 Biểu số 80/CK-NSNN 1552/BC-TCKH 11/01/2021

37-DT-2021-N-B80-TT343-01.pdf

6 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (Năm) 2021 Biểu số 77/CK-NSNN 1552/BC-TCKH 11/01/2021

37-DT-2021-N-B77-TT343-01.pdf

7 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã (Năm) 2021 Biểu số 78/CK-NSNN 1552/BC-TCKH 11/01/2021

37-DT-2021-N-B78-TT343-01.pdf

8 Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện (Năm) 2021 - 1552/bc-tckh 11/01/2021

37-DT-2021-N--TT343-01.pdf

II Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định
1 Cân đối ngân sách huyện (Năm) 2021 Biểu số 81/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B81-TT343-01.pdf

2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (Năm) 2021 Biểu số 82/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B82-TT343-01.pdf

3 Dự toán thu ngân sách nhà nước (Năm) 2021 Biểu số 83/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B83-TT343-01.pdf

4 Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi (Năm) 2021 Biểu số 84/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B84-TT343-01.pdf

5 Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (Năm) 2021 Biểu số 85/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B85-TT343-01.pdf

6 Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (Năm) 2021 Biểu số 86/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B86-TT343-01.pdf

7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (Năm) 2021 Biểu số 87/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B87-TT343-01.pdf

8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (Năm) 2021 Biểu số 88/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B88-TT343-01.pdf

9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (Năm) 2021 Biểu số 89/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B89-TT343-01.pdf

10 Dự toán cho bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã (Năm) 2021 Biểu số 90/CK-NSNN 21/QĐ-UBND 15/01/2021

37-DT-2021-N-B90-TT343-01.pdf

III Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, năm)
1 Quý
2 6 tháng
3 9 tháng
4 Năm
IV Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn