HUYỆN CHƯƠNG MỸ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
I Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
II Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định
1 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (Năm) 2021 Biểu số 82/CK-NSNN 12403 19/01/2021

34-DT-2021-N-B82-TT343-01.pdf

34-DT-2021-N-B82-TT343-01A.pdf

III Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, năm)
1 Quý
2 6 tháng
3 9 tháng
4 Năm
IV Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn