Thứ 5 ngày 18/08/2022 | h
Giám đốc

Đồng chí

Nguyễn Xuân Lưu

 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: (024)-38.248.989
 • Email: nguyenxuanluu_sotc@hanoi.gov.vn
 • Tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm:

  Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân Thành phố giao. Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở Tài chính.

  a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

  - Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; chiến lược phát triển ngành; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, công tác nội vụ cơ quan; công tác cải cách hành chính;

  - Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách;

  - Công tác quản lý tài chính ngân sách hỗ trợ cho các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

  - Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước;

  - Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố;

  - Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố;

  - Chủ tịch các Hội đồng, Ban chỉ đạo của cơ quan: Xét tuyển công chức, viên chức; xét thi nâng ngạch, nâng bậc lương; thi đua khen thưởng; Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan...;

  - Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền

  b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Ngân sách cấp huyện, xã; Bộ phận Tổ chức cán bộ (Văn phòng Sở).

   

Phó giám đốc

Đồng chí

Nguyễn Tiến Thiết

 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Điện thoại: (024)-38.248.989
 • Email: nguyentienthiet_sotc@hanoi.gov.vn
 • Tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm:

  a) Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:

  - Công tác quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển;

  - Công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và thông tin, tư vấn tài chính;

  - Chỉ đạo công tác tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện công tác thông tin, thống kê tài chính;

  - Thường trực công tác triển khai, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 của Sở;

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

  - Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, các quỹ tài chính của Thành phố, của các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công.

  b) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai:

  - Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách cấp Thành phố.

  - Công tác quản lý tài chính ngân sách hỗ trợ cho các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

  - Đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước.

  c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính đầu tư; Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính; Phòng Tin học và Thống kê.

  d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Phó giám đốc

Đồng chí

Vũ Trung Thành

 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Điện thoại: (024)-38.248.989
 • Email: vutrungthanh_sotc@hanoi.gov.vn
 • Tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm:

  a) Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:

  - Công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp;

  - Công tác hành chính, quản trị; kế toán tài vụ; văn thư, lưu trữ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan;

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

  - Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, các quỹ tài chính của Thành phố, của các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công.

  b) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai:

  - Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách cấp huyện, xã.

  - Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính.

  c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; Văn phòng Sở (trừ Bộ phận Tổ chức cán bộ).

  d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Phó giám đốc

Đồng chí

Nguyễn Xuân Sáng

 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Điện thoại: (024)-38.248.989
 • Email: guyenxuansang_sotc@hanoi.gov.vn
 • Tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm:

  a) Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:

  - Công tác quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí và tài chính đối với đất đai trên địa bàn Thành phố;

  - Công tác quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

  - Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Dự án năng lượng nông thôn 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể:

  + Ký kết thỏa thuận với Bộ Tài chính về việc sử dụng khoản tín dụng thực hiện Dự án năng lượng nông thôn 2 trên địa bàn Thành phố;

  + Ký kết hợp đồng tín dụng, ký khế ước nhận nợ vay, hoàn trả vốn vay để thực hiện Dự án năng lượng nông thôn 2 với Sở Giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

  - Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, các quỹ tài chính của Thành phố, của các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công.

  b) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo: Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

  c) Trực tiếp phụ trách: Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Phòng Quản lý Giá.

  d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Phó giám đốc

Đồng chí

Mai Công Quyền

 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Điện thoại: (024)-38.248.989
 • Email: maicongquyen_sotc@hanoi.gov.vn
 • Tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm:

  a) Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:

  - Công tác quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật;

  - Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính;

  - Công tác theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện kết luận của các cơ quan Thanh tra nhà nước;

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

  - Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, các quỹ tài chính của Thành phố, của các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công.

  b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Công sản; Thanh tra Sở.

  c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.